fonts/robotomono-3.000_pre20200508+1

A monospaced addition to the Roboto type family