apps/tokodon-23.08.5-r1

Mastodon client for Plasma and Plasma Mobile