apps/tokodon-23.08.5+1

Mastodon client for Plasma and Plasma Mobile